Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2012р.


 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами

2012 року

 

 

 

У відповідності із пунктом 14.9. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Орєховою О.О.  була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2012 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                              

                                                                                                                          

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

50212

50158

Основні засоби 

21

16

Довгострокові фінансові інвестиції 

44691

49644

Запаси 

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість 

5344

331

Грошові кошти та їх еквіваленти 

24

19

Нерозподілений прибуток 

40

18

Власний капітал 

50040

50018

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

 

2

Поточні зобов'язання 

172

 

Чистий прибуток (збиток) 

40

17

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000

5000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

16

16

 

 

     За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились на 0,09 % і відповідно складають 50195 тис. грн.

 

     Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 4955 тис. грн.

 

     Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. збільшились до рівня 156 тис. грн., тобто в 1,13 рази.

 

     Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення сумі інших поточних зобов’язань на 15 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

50000

Нерозподілений прибуток

39

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

      Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 50039 тис. грн.

За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 50743 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 49692 тис. грн.

 

      Витрати Товариства  за 2012 рік складають 50715 тис. грн.,

      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 1037 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 49647 тис. грн.

     Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 21 тис. грн. 

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, (понад 5 млн. грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

Договір№ 12/11/20-01

Від 20.11.12

Продажа долі ТОВ «Юніверсал секьюрітіз»

16,996 млн.  -  34%

Загальні збори акціонерів Товариства

2

Договір№

12/11/20-01 від 20.11.12

Продажа долі ТОВ «Біт Продакшн»

27,736 млн. – 55,47%

Загальні збори акціонерів Товариства

3

Договір№

12/11/22-01 від 22.11.12

Покупка долі ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз»

16,996 млн. – 34%

Загальні збори акціонерів Товариства

4

Договір№

12/11/22-01 від 22.11.12

Покупка долі ТОВ «Біт Продакшн»

27, 734 млн. – 55,47%

Загальні збори акціонерів Товариства

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

                                                                  

 

Ревізор  ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»                  ________________            /О.О Орєхова/

ProEmitent.INFO